جستجو
Generic filters

الکل

Alcohol

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
DIDECYL METHYL POLY (OXYETHYL) AMMONIUM PROPIONATE+ETHYL ALCOHOLدی دسیل متیل پلی ( اکسی اتیل ) آمونیوم پروپیونات+اتیل الکلSOLUTIONNOT APPLICABLEV07
Fatty alcohol ethoxylate+poly carboxylate+non-ionic surfactantsاتوکسیلات الکل چرب +پلی کربوکسیلات+سورفکتانت های غیر یونیSOLUTIONNOT APPLICABLEV07
CLEANSING ON THE BASIS OF BENZYL & PHENETHYL ALCOHOLتمیزکننده بر پایه بنزیل الکل و فنتیل الکلAEROSOL, FOAM0.5 %/0.5 %TOPICALBENZYL ALCOHOL 0.5 %/PHENYLETHYL ALCOHOL 0.5 %P03AX
chlorhexidine+isopropyl alcohol+benzalkonium chlorideکلرهگزیدین+ایزوپروپیل الکل+بنزالکونیوم کلرایدSOLUTION5 %/0.1 %/0.1 %TOPICALCHLORHEXIDINE 5 %/ISOPROPYL ALCOHOL 0.1 %/BENZALKONIUM CHLORIDE 0.1 %D08AC52
ISOPROPYL ALCOHOLایزوپروپیل الکلLIQUIDNOT APPLICABLEISOPROPYL ALCOHOLV03

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.