جستجو
Generic filters

دیفن هیدرامین

Diphenhydramine

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
ACETAMINOPHEN / DIPHENHYDRAMINE / PHENYLEPHRINEاستامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرینSYRUP160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mLORALACETAMINOPHEN 160 mg/DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 12.5 mg/PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE 2.5 mg/5mLR05X
DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDEدیفن هیدرامین هیدروکلرایدCAPSULE, LIQUID FILLED25 mgORALDIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 25 mgR06AA02
DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDEدیفن هیدرامین هیدروکلرایدTABLET25 mgORALDIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 25 mgR06AA02
DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDEدیفن هیدرامین هیدروکلرایدINJECTION50 mg/1mLPARENTERALDIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 50 mg/1mLR06AA02
DIPHENHYDRAMINE / AMMONIUM CHLORIDEدیفن هیدرامین / آمونیوم کلرایدSYRUP12.5 mg/125 mg/5mLORALDIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE 12.5 mg/AMMONIUM CHLORIDE 125 mg/5mLR06AA52

مصرف در بارداری

گروه B

قابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در دست نیست

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.