گروه تلگرام

گروه تلگرام (نیازمندی دارویی)

برای اعلام نیازمندی دارویی یا تامین دارو، لطفا در گروه تلگرام عضو شوید.

تالارهای گفتگوی داروسازی

هر سوال، مشکل و یا نیازمندی دارید می‌توانید در تالارهای گفتگوی داروسازی مطرح کنید.

لیناگلیپتین+متفورمین

Linagliptin+Metformin

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟

طبقه بندی مارتیندل

تداخلات دارویی

* مشخصات کلی رده X (پرهیز): • جزء متفورمین - سوبسترای MATE1 - سوبسترای MATE2-K - سوبسترای OCT1 - سوبسترای OCT2 - مهارکننده OCT1 - عامل ضد دیابت - اتصال به رزین/ پلیمر تعویض کاتیونی - تشدید اسیدوز متابولیک • جزء لیناگلیپتین - سوبسترای CYP3A4 - سوبسترای P-gp - عامل ضد دیابت تداخلات رده X (پرهیز): الکل (اتیل)، لاسمیدیتان کاهش اثرات داروها توسط لیناگلیپتین/ متفورمین: تروسپیوم، آنتاگونیست های ویتامین کا کاهش اثرات لیناگلیپتین/ متفورمین توسط داروها: بوسنتان، القاکننده‌های متوسط و قوی CYP3A4، دابرافنیب، دفراسیروکس، انزالوتامید، اردافیتینیب، داروهای افزاینده قند خون، ایووسیدنیب، میتوتان، القاکننده‌های P-gp/ABCB1، کینولون ها، ریتودرین، ساریلومب، سیلتوکسیمب، دیورتیک های تیازیدی و شبه تیازیدی، توسیلیزومب، وراپامیل افزایش اثرات داروها توسط لیناگلیپتین/ متفورمین: دالفامپریدین، دوفتیلید، داروهای کاهنده قند خون، انسولین‌ها، سولفونیل اوره‌ها افزایش اثرات لیناگلیپتین/ متفورمین توسط داروها: آبماسیکلیب، الکل (اتیل)، آلفالیپوئیک اسید، آندروژن ها، بیکتگراویر، مهارکننده‌های کربنیک انهیدراز، سفالکسین، سایمتیدین، دالفامپریدین، داروهای ضدویروس با اثر مستقیم (HCV)، دولوتگراویر، اردافیتینیب، گلیکوپیرولات (سیستمیک)، گوانتیدین، ترکیبات حاجب ید دار، ایزاووکونازونیوم سولفات، لاموتریژین، لاسمیدیتان، قارچ میتک، مهارکننده‌های مونو آمین اکسیداز، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، اومبیتاسویر/ پاریتاپرویر/ ریتوناویر، اومبیتاسویر/ پاریتاپرویر/ ریتوناویر/ داسابوویر، اندانسترون، پگ‌ویزومانت، مهارکننده‌های P-gp/ABCB1، پروتیونامید، کینولون ها، رانولازین، ریتوناویر، سالیسیلات ها، مهارکننده‌های انتخابی باز جذب سروتونین، تافنوکین، توپیرامات، تری‌متوپریم، وندتانیب تداخل با غذا: به مونوگراف هر جزء مراجعه شود.

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.