جستجو
Generic filters

آمینواسید

Amino acid

نیازمند این دارو هستید؟
از کدام داروخانه بخرم؟
نام انگلیسینام فارسیشکل داروییدوزنحوه استفادهپایهکد ATC
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (3-2)آمینو اسید / لیپید / گلوکز (3-2)INJECTION, EMULSION1.87 mg/2.5 mg/2.27 mg/1.57 mg/1.46 mg/2.08 mg/2.16 mg/1.35 mg/3.88 mg/1.32 mg/1.2 mg/2.8 mg/2.72 mg/2.4 mg/2.81 mg/0.46 mg/70.4 mg/0.64 mg/0.865 mg/0.435 mg/0.936 mg/2.354 mg/0.515 mg/0.353 mg/5.3 ug/20 mg/20 mg/1mLINTRAVENOUSISOLEUCINE 1.87 mg/LEUCINE 2.5 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 2.27 mg/METHIONINE 1.57 mg/THREONINE 1.46 mg/VALINE 2.08 mg/ARGININE 2.16 mg/HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 1.35 mg/ALANINE 3.88 mg/GLYCINE 1.32 mg/ASPARTIC ACID 1.2 mg/GLUTAMIC ACID 2.8 mg/PROLINE 2.72 mg/SERINE 2.4 mg/PHENYLALANINE 2.81 mg/TRYPTOPHAN 0.46 mg/DEXTROSE MONOHYDRATE 70.4 mg/SODIUM HYDROXIDE 0.64 mg/SODIUM CHLORIDE 0.865 mg/SODIUM ACETATE 0.435 mg/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE 0.936 mg/POTASSIUM ACETATE 2.354 mg/MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE 0.515 mg/Calcium Chloride 0.353 mg/ZINC ACETATE 5.3 ug/MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES 20 mg/SOYBEAN OIL 20 mg/1mLB05BA10
AMINO ACID / LIPID / GLUCOSE (1-2)آمینو اسید / لیپید / گلوکز (1-2)INJECTION, EMULSION2.26 mg/3.01 mg/2.73 mg/1.88 mg/1.74 mg/2.5 mg/2.59 mg/1.62 mg/4.66 mg/1.58 mg/1.44 mg/3.37 mg/3.26 mg/2.88 mg/3.37 mg/0.54 mg/132 mg/0.781 mg/0.402 mg/0.222 mg/1.872 mg/2.747 mg/0.686 mg/0.47 mg/5.264 ug/20 mg/20 mg/1mLINTRAVENOUSISOLEUCINE 2.26 mg/LEUCINE 3.01 mg/LYSINE HYDROCHLORIDE 2.73 mg/METHIONINE 1.88 mg/THREONINE 1.74 mg/VALINE 2.5 mg/ARGININE 2.59 mg/HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE 1.62 mg/ALANINE 4.66 mg/GLYCINE 1.58 mg/ASPARTIC ACID 1.44 mg/GLUTAMIC ACID 3.37 mg/PROLINE 3.26 mg/SERINE 2.88 mg/PHENYLALANINE 3.37 mg/TRYPTOPHAN 0.54 mg/DEXTROSE MONOHYDRATE 132 mg/SODIUM HYDROXIDE 0.781 mg/SODIUM CHLORIDE 0.402 mg/SODIUM ACETATE 0.222 mg/SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, DIHYDRATE 1.872 mg/POTASSIUM ACETATE 2.747 mg/MAGNESIUM ACETATE TETRAHYDRATE 0.686 mg/CALCIUM CHLORIDE 0.47 mg/ZINC ACETATE 5.264 ug/MEDIUM-CHAIN TRIGLYCERIDES 20 mg/SOYBEAN OIL 20 mg/1mLB05BA10
AMINO ACID 10% (2)آمینو اسید 10% (2)INJECTION, SOLUTION5 mg/8.9 mg/5.74 mg/3.12 mg/4.4 mg/4.7 mg/4.2 mg/1.6 mg/6.2 mg/11.5 mg/3 mg/10.5 mg/12 mg/5.6 mg/7.2 mg/5.5 mg/2.3 mg/0.4 mg/1mLINTRAVENOUSISOLEUCINE 5 mg/LEUCINE 8.9 mg/LYSINE ACETATE 5.74 mg/LYSINE MONOHYDRATE 3.12 mg/METHIONINE 4.4 mg/PHENYLALANINE 4.7 mg/THREONINE 4.2 mg/TRYPTOPHAN 1.6 mg/VALINE 6.2 mg/ARGININE 11.5 mg/HISTIDINE 3 mg/ALANINE 10.5 mg/GLYCINE 12 mg/ASPARTIC ACID 5.6 mg/GLUTAMIC ACID 7.2 mg/PROLINE 5.5 mg/SERINE 2.3 mg/TYROSINE 0.4 mg/1mLB05BA01
AMINO ACID 5% (2)آمینو اسید 5% (2)INJECTION, SOLUTION2.5 mg/3.7 mg/4.655 mg/2.15 mg/2.55 mg/2.2 mg/1 mg/3.1 mg/6 mg/1.5 mg/7 mg/5.5 mg/5.6 mg/3.25 mg/0.2 mg/0.5 mg/1mLINTRAVENOUSISOLEUCINE 2.5 mg/LEUCINE 3.7 mg/LYSINE ACETATE 4.655 mg/METHIONINE 2.15 mg/PHENYLALANINE 2.55 mg/THREONINE 2.2 mg/TRYPTOPHAN 1 mg/VALINE 3.1 mg/ARGININE 6 mg/HISTIDINE 1.5 mg/ALANINE 7 mg/GLYCINE 5.5 mg/PROLINE 5.6 mg/SERINE 3.25 mg/TYROSINE 0.2 mg/TAURINE 0.5 mg/1mLB05BA01
AMINO ACID 10% (1)آمینو اسید 10% (1)INJECTION, SOLUTION5 g/7.4 g/9.31 g/4.3 g/5.1 g/4.4 g/2 g/6.2 g/12 g/3 g/14 g/11 g/11.2 g/6.5 g/0.4 g/1 g/1000mLINTRAVENOUSISOLEUCINE 5 g/LEUCINE 7.4 g/LYSINE ACETATE 9.31 g/METHIONINE 4.3 g/PHENYLALANINE 5.1 g/THREONINE 4.4 g/TRYPTOPHAN 2 g/VALINE 6.2 g/ARGININE 12 g/HISTIDINE 3 g/ALANINE 14 g/GLYCINE 11 g/PROLINE 11.2 g/SERINE 6.5 g/TYROSINE 0.4 g/TAURINE 1 g/1000mLB05BA01

مصرف در بارداری

هشدارها

دیدگاهی وجود ندارد!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.